взлом
РУБРИКА «КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ»

У цій рубриці пропонуємо огляди наукових та навчально-методичних видань, що стосуються питань соціальної роботи, філософії, педагогіки, соціології, психології.

Огляд нових видань надасть можливість фахівцям та всім зацікавленим зорієнтуватися у розмаїтті видань щодо вивчення й дослідження цих галузей науки.


Кондович В. Ю. Соціологія (схеми, таблиці і слайди) / В. Ю. Кондович. – Друге видання. – Чернігів, 2011. – 395 с.

У навчальному посібнику розглядаються основні категорії, поняття, теорії і закони соціології, що дають уявлення про соціальну структуру і систему суспільства, про явища і процеси, які відбуваються у суспільстві, про цілі і завдання соціології, які сприяють формуванню цілісного образу навколишнього соціального світу. Навчальний посібник є результатом узагальнення положень і поглядів багатьох вітчизняних і закордонних учених, наукових монографій, а також ідей і напрацювань, виконаних автором.

У пропонованому посібнику автор використав незвичну форму подачі навчального матеріалу: основні положення з курсу соціології представлені в логічних схемах і таблицях. Наочне уявлення основних розділів соціології дасть змогу читачеві в короткий термін не тільки ознайомитись, але й ґрунтовно засвоїти проблемні питання, поняття і положення, які стосуються умов, характеру і механізму функціонування сучасного суспільства, що, без сумніву, сприятиме засвоєнню знань із соціології.

Схеми, що входять до змісту посібника, дозволять досягти як ситуативного, так і довгострокового ефекту в осмисленні понять і категорій соціології. Кожна з представлених схем має певне навантаження і відноситься до тих базових внутрішніх елементів каркасу соціологічних знань, які можуть згодом нарощуватися і розширюватися, але вже назавжди залишаться у свідомості в узагальненому і систематизованому вигляді.

Логічні схеми і таблиці, в яких представлені основні теми з предмета «Соціологія», апробовані в навчальному процесі як самим автором, так і його колегами.

Посібник відповідає вимогам Державного освітнього стандарту і може стати в пригоді як у процесі навчання, так і під час підготовки до іспиту.

Він призначений для студентів, аспірантів і викладачів ВНЗ, фахівців, які застосовують соціологічні знання в сфері соціального управління та координації соціальних зв’язків на рівні взаємодії «різновекторних» соціальних груп.

На жаль, цей посібник став останнім у доробку Валентина Юліановича Кондовича, який передчасно пішов із життя, так і не побачивши своєї омріяної книги.


Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи : монографія / Н. І. Кривоконь. – Харків : Видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с.

Монографічне дослідження Н. І. Кривоконь присвячене висвітленню особливостей соціально-психологічного забезпечення соціальної роботи та розвитку соціальних послуг в Україні. Розроблення цієї тематики покликане сприяти вирішенню низки теоретичних та прикладних завдань у сфері соціальної психології та соціальної роботи.

Дійсно, сучасні тенденції розвитку соціальної сфери потребують запровадження гуманістично спрямованої, орієнтованої на особистість і її життєву ситуацію системи соціальної допомоги та послуг.

Успішна реалізація цієї системи передбачає створення науково обґрунтованої, з урахуванням вітчизняних соціально-культурних особливостей та надбань, концепції розвитку соціальних послуг і менеджменту соціальних служб, розроблення заходів і методів взаємодії з людьми, що перебувають у скрутних життєвих обставинах.

У монографії здійснена спроба розкрити зміст поняття соціально-психологічного забезпечення в контексті соціальної роботи як професійної діяльності.

Також представлений теоретичний аналіз соціально-психологічних особливостей надання соціальних послуг, визначені та охарактеризовані складові та умови успішності цього процесу, розроблені моделі соціально-психологічного забезпечення надання соціальних послуг на підприємствах та різним групам клієнтів.

На основі теоретичного й емпіричного дослідження авторкою створено концепцію соціально-психологічного забезпечення розвитку соціальних послуг, яка розглядається як сукупність теоретичних положень та розроблених на їх основі практичних моделей діяльності, спрямованих на оптимізацію процесу і результату професійної взаємодії в соціальній роботі соціально-психологічними засобами.

Принципи побудови концепції відповідають методології експериментально-генетичного (і його модифікації – генетико-моделюючого) методу та узгоджуються з принципами та цінностями соціальної роботи.

Особливий інтерес представляють запропоновані матеріали стосовно формування та впровадження наснажуючого підходу в системі соціальної роботи, а також щодо основних проблем соціально-психологічного забезпечення менеджменту соціальних служб.

Монографія може бути цікавою для науковців, викладачів, фахівців із питань соціальної роботи, соціальної педагогіки та практичної психології, аспірантів, студентів гуманітарних спеціальностей.


Кривоконь Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні : навч. посіб. / Н. І. Кривоконь. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 320 с.

Розроблений на основі затверджених у встановленому порядку навчального плану та навчальної програми підготовки соціальних працівників навчальний посібник Н. І. Кривоконь має на меті закріплення та поглиблення концептуальних основ соціальної роботи та соціальної політики в Україні на сучасному етапі, формування у майбутніх соціальних працівників знань щодо актуального стану системи соціальної роботи в державі, нагальних проблем і чітких перспектив розвитку соціальної сфери. Крім того, навчальний посібник сприяє становленню деонтологічного та творчого підходу у майбутніх фахівців, впровадженню гуманістичної спрямованості соціальної роботи, спрямований на вдосконалення теоретичного і практичного досвіду соціальної допомоги.

Питання, розкриті в запропонованому виданні, стосуються актуальної тематики щодо теоретико-методологічних засад соціальної роботи, проблем та особливостей формування соціальної політики в державі, містять аналіз особливостей форм та методів соціальної роботи з різними категоріями населення України, висвітлюють проблеми становлення особистості соціального працівника.

Особливої уваги заслуговують проблеми функціонування системи соціального захисту населення, яким присвячено цілий розділ видання.

Необхідність акцентування уваги на проблемах соціального забезпечення, соціального захисту, соціального страхування та надання соціальних послуг, а також на шляхах подолання найбільш гострих проблем сьогодення – бідності і безробіття зумовлюється недостатністю розроблення цієї тематики в соціальних джерелах. Крім того, доволі актуальною є представлена інформація стосовно особливостей та проблем соціальної роботи з основними групами клієнтів системи соціального захисту населення – людьми похилого віку, особами з функціональними обмеженнями, учасниками бойових дій тощо.

Навчальний посібник пропонується на допомогу студентам під час вивчення основних розділів предмета «Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні». Він стане в пригоді студентам, аспірантам, науковцям та викладачам, що опікуються теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи та соціаль¬ної політики в Україні та світі.

Використання цього навчального посібника сприятиме створенню гідних умов для формування професійної компетентності фахівців і дозволить формувати адекватну модель діяльності майбутнього спеціаліста.


Москаленко В. В. Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект : монографія / В. В. Москаленко, Ю. Ж. Шайгородський, О. О. Міщенко. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – 348 с.

У монографії крізь призму соціально-психологічного аналізу розглядаються теоретико-методологічні та методичні аспекти формування й розвитку економічної культури особистості. В цьому контексті економічна культура досліджується як результат економічної соціалізації.

Приділено увагу проблемам цінностей і ціннісних орієнтацій як ядра економічної культури, запропоновано модель цілісного багатоаспектного аналізу ціннісних орієнтацій особистості.

Окремий розділ присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження соціально-психологічних детермінант економічної культури студентської молоді.

Розрахована на науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами теорії та практики соціально-психологічної науки, соціалізації особистості, розвитку її економічної культури. Монографія може бути використана педагогами та вихователями під час складання програм з формування економічної культури молоді, а також викладачами ВНЗ у лекційних курсах з психології культури, соціальної психології, психології особистості та економічної психології.

Упровадження монографії сприятиме вдосконаленню теоретико-методологічних та методологічних засад процесу формування й розвитку економічної культури особистості, підвищенню рівня економічної соціалізованості старшокласників і студентів.


Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / Т. В. Говорун, Н. М. Дембицька, І. К. Зубіашвілі, Л. М. Карамушка [та ін.] ; ред. В. В. Москаленко. – Кіровоград, 2012. – 205 c.

У монографії розкривається соціально-психологічна сутність суб’єктності економічної соціалізації особистості, показано, що вона реалізується в результаті екстерізації та інтеріоризації тих нових структур, які утворюють економіко-психологічний простір, в якому кожен із партнерів взаємодії виявляє і реалізує себе як суб’єкта економічної діяльності. На основі емпіричного дослідження розкриваються такі соціально-психологічні характеристики суб’єкта економічної соціалізації, як ставлення до власності, до грошей.

Досліджується економічна культура молоді як суб’єктна складова економічної соціалізації. В монографії також приділено значну увагу аналізу характеристик окремих компонентів економічної соціалізації молоді, показано, що особливості конфігурації цих компонентів детермінують процес становлення економічного суб’єкта.

Призначена для науковців, які працюють у галузі соціальної психології. Монографія може бути використана педагогами під час складання програм з економічного виховання молоді, а також викладачами ВНЗ у лекційних курсах з психології особистості, соціальної та економічної психології.

Упровадження монографії сприятиме вдосконаленню теоретико-методологічних та методичних засад процесу становлення підростаючих поколінь як суб’єктів економічних відносин, підвищенню рівня економічної соціалізованості старшокласників, сформованості у молодої людини якості суб’єкта економічної діяльності в умовах ринкової економіки.


взлом почты icq