взлом
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА “ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, СОЦІОЛОГІЯ”

Шановні колеги!

Редакційна колегія збірника «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» запрошує науковців, науково-педагогічних працівників, практиків у сфері соціальної роботи, соціальної педагогіки та споріднених галузей до висвітлення результатів наукових пошуків, практичних та методичних розробок на сторінках нашого видання.


1. Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 приймаються до друку статті, які містять такі необхідні елементи:

Зазначені елементи можуть бути подані як окремі рубрики (підрозділи) або не виділятися в тексті.


2. Вимоги до наукової статті.

Наукова стаття повинна відповідати тематичному спрямуванню збірника.


Статтю можна подавати українською, російською або англійською мовою. Якщо стаття подається українською або російською мовою, то додатково слід додати її повний переклад англійською мовою в електронному вигляді, який буде розміщено на сайті збірника. Одночасно нагадуємо, що оплаті підлягає лише друкування статті українською або російською мовою. У випадку неякісного перекладу статті на англійську мову, стаття не приймається до друку ні українською, ні російською мовами.

Обсяг статті повинен бути таким: мінімум – 5 повних сторінок, максимум – 10 сторінок (остання сторінка має бути заповнена не менш ніж на 3/4).

Стаття подається як у роздрукованому вигляді, так і в електронному варіанті на оптичному диску CD (DVD) або надсилається електронною поштою на адресу: problems_of_social_work@mail.ru.

Текст статті набирається з використанням комп’ютерних текстових редакторів Word for Windows 97/2000/XP.

3. Параметри сторінки повинні бути такими:

Формат А4 (210?297 мм).

Поля: верхнє, нижнє та бокові – 25 мм.

Відступ від верхнього та нижнього колонтитула – 25 мм.


Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Текст повинен бути вирівняний по ширині аркуша.


4. Вимоги до анотації.

В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті та коротко обґрунтована її актуальність (обсяг до 8-10 рядків).

У статті анотація подається трьома мовами: українською, російською, англійською.


КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ У СТАТТІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ РОЗСТАНОВКИ ПЕРЕНОСІВ ТА АВТОМАТИЧНИХ СПИСКІВ. УСІ СПИСКИ ПРОСТАВЛЯЮТЬСЯ У РУЧНОМУ РЕЖИМІ!

5. Вимоги до оформлення структурних елементів статті.

УДК – шрифт Times New Roman (кегель 12), курсив, вирівнювання по лівому краю без абзацу.

Авториініціали та прізвище кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий ступінь або посада, якщо немає ступеня (шрифт Times New Roman (кегель 12), звичайний). Скорочення наукових ступенів подавати згідно з ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги”.

Назва організації – місце (я) роботи автора (-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзацного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 10)). Після назви організації через кому вказуються місто та країна розміщення організації.

Назва статті – шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними літерами, вирівнювання по центру без абзацу.

Анотація – шрифт Times New Roman (кегель 9), курсив, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал.

Ключові слова – шрифт Times New Roman (кегель 9), вирівнювання по ширині, абзацний відступ 0,63 см, одинарний інтервал.

Основний текст – текст статті з заголовками, вирівнювання по ширині, абзац – 0,63 см, шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал (Додаток А).


6. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Відповідальність за наведені показники несе автор. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
6.1 Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії).

Під час виконання рисунків рекомендується використання Microsoft Visio 2007 (2003). За умови використання закладеної графіки Microsoft Word рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт назви рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив.

Рисунки позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах статті. Номер рисунка, його назву, пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Наприклад:


Рис. 1. Елементи одного періоду графічного патерну

6.2. Таблиці

Цифровий матеріал, що наводиться в статті, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.

Розмір тексту таблиць – кегель 12. Усі таблиці повинні мати заголовки.

Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці (по центру, кегель 12, курсив).

Наприклад:


Таблиця 1

Психокорекційні механізми, які задіяні в груповому тренінгу відповідно до основних компонентів батьківського ставлення
Компонент батьківського ставлення Тип психокорекційного механізму
Специфічний Неспецифічний
Поведінковий Відпрацювання нових прийомів та способів поведінки Експериментування з новими формами поведінки; міжособистісне научіння (наслідування інших, отримання порад членів групи щодо поведінки, зворотній зв’язок); допомога іншим учасникам (відчуття власної значимості, необхідності, корисності)
Когнітивний Розширення сфери своєї проблеми; розуміння сутності симптому, проблеми; усвідомлення власного батьківського досвіду; гармонізація, збалансування рис та якостей особистості; отримання нових знань; досягнення почуття контролю над власними виховними діями Пізнавальне научіння; допомога іншим учасникам (відчуття власної значимості, необхідності, корисності)

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа надписують: “Продовження табл. 1”.

7. Список використаних джерел необхідно складати за вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009). Розміщувати бібліографічні записи за алфавітом чи у послідовності їхніх перших згадувань в основному тексті статті.
Заголовок “Список використаних джерел” слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел – 11 кегель.

8. Публікація наукових статей у збірнику «Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія» є платною. Вартість публікації складає 70 грн. (прохання обов’язково уточнювати вартість публікації). Оплата підтверджується квитанцією (Додаток Б).

9. Контактна інформація. Матеріали необхідно надсилати за адресою: м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ, 1а, кафедра соціальної роботи (к. 214).

Контактна особа: Ревко Альона Миколаївна.

Роб. тел.: 0462-72-40-77.

Моб. тел.: 066-719-67-90.

E-mail: problems_of_social_work@mail.ru.


Звертаємо увагу! Наукові статті студентів, магістрантів та аспірантів приймаються до розгляду за умови наявності позитивної рецензії наукового керівника.

Редакція залишає за собою право на редагування і скорочення матеріалів.


Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. Неправильно оформлена автором стаття та супровідні документи, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

ДОДАТКИ

Додаток А
Приклад оформлення статті

УДК 316.614
О.В. Кропивна, канд. психол. наук, доцент
Є.Ю. Коваленко, магістрант
Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ»

Аналізуються міждисциплінарні підходи щодо поняття «ресоціалізація». Ресоціалізація розглядається як теоретичний концепт, сфера практичної діяльності, соціально-психологічний феномен, процес, мета і результат, система цілеспрямованих впливів на особистість.

Ключові слова: ресоціалізація особистості, міждисциплінарний підхід, соціально-психологічні особливості.

Анализируются междисциплинарные подходы касательно понятия «ресоциализация». Ресоциализация рассматривается как теоретический концепт, сфера практической деятельности, социально-психологический феномен, процесс, цель и результат, система целенаправленных воздействий на личность.

Ключевые слова: ресоциализация личности, междисциплинарный подход, социально-психологические особенности. Multidisciplinary approaches to the term of resocialisation are analyzed. Resocialisation is seen as the theoretical concept, sphere of practical activity, socio-psychological phenomenon, process, aim and result, system of the purposeful influences towards the personality.

Key words: resocialisation of the personality, interdisciplinary approach, socio-psychological particularities.


Постановка проблеми. …
Аналіз останніх досліджень і публікацій. …
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. …
Мета статті. Головною метою цієї роботи є …
Виклад основного матеріалу. …
Висновки і пропозиції. …

Список використаних джерел
1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андреева. – М. : Из-во МГУ, 1988.
2. Корнєв М. Н. Соціальна психологія / М. Н. Корнєв, А. Б. Коваленко. – К., 1995.
3. Панок В. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К. : Либідь, 1999. – 533 с.
4. Поліщук О. М. Вплив ціннісних орієнтацій на професійне самовизначення [Електронний ресурс] / О. М. Поліщук, А. Ю. Банарь. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
5. …
6. …

Додаток Б
Бланк квитанції для оплати публікації


взлом почты icq